Kurs og kompetanse

KONFERANSEN LEVE HELE LIVET-SAMMEN:

Litt om bakgrunn for konferansen: ”Leve hele livet-sammen” 

Aktive seniornettverk i Vennesla frivilligsentral  er et samarbeidsprosjekt med Vennesla kommune, Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse og Senter for omsorgsforskning, sør. Prosjektet har fått tilskudd over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 over 3 år. Målet med tilskuddsordningen var tiltak som vil forebygge ensomhet blant eldre og syke. 

Målet ved prosjektet var å utvikle metode å spre erfaring nasjonalt. 

PROGRAM:

Aktive sammen - Nasjonal konferanseprogram 2018

LINK TIL KONFERANSE/PÅMELDING:

https://www.checkin.no/event/16429/aktive-sammen

STREAMING AV KONFERANSEN:

Link til stream og presentasjoner

REFORMEN LEVE HELE LIVET,  VENNESLA FRIVILLIGSENTRAL SOM EKSEMPEL PÅ SAMFUNNSKONTAKT - KAPITTEL 5.4:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/sec5?q=leve#KAP5-4

OPPLÆRING I ORGANISERING OG METODE:

Opplæring i organisering og metode


2020 © Vennesla Frivilligsentral